Triển khai hiệu quả công dân tộc

Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc vùng đồng bào DTTS&MN, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ổn định và từng bước được cải thiện; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường; công tác giáo dục, y tế ở vùng DTTS có nhiều tiến bộ; giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm bảo tồn và phát huy.

Ông Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị
Ông Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để có được kết quả trên, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong đó thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc quản lý. Nổi bật là việc phối hợp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG 1719), thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào DTTS&MN. Một số địa phương đã nỗ lực trong tổ chức triển khai, tổ chức lồng ghép nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của chương trình.

Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài và vượt cấp.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS&MN luôn được giữ vững. Đồng bào vùng DTTS&MN trong thời gian qua luôn có tư tưởng ổn định, không dao động, làm theo các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện theo quan điểm, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đối với các huyện vùng DTTS&MN, đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành vùng đồng bào DTTS để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2023. Nội dung chỉ đạo công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã được đưa vào chương trình công tác năm của huyện. Cấp ủy và chính quyền các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan làm CTDT, UBND các xã tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tạo chuyển biến vùng đồng bào DTTS&MN

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố gắng của đồng bào DTTS&MN trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách tại vùng DTTS&MN nên đời sống của người dân năm 2023 ngày càng được ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao.

Lãnh đạo Ban Dân tộc Thanh Hóa đi kiểm tra một số công trình thuộc Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện Bá Thước
Lãnh đạo Ban Dân tộc Thanh Hóa đi kiểm tra một số công trình thuộc Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn huyện Bá Thước

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 35.320 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ: 3,52%; 55.797 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ: 5,57%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở 11 huyện miền núi còn 25.651 hộ, chiếm tỷ lệ 11,04%; giảm 4,15% so với cuối năm 2022; Tỷ lệ hộ cận nghèo ở 11 huyện miền núi còn 32.551 hộ, chiếm tỷ lệ 14,01% giảm 3,06% so với cuối năm 2022. Hộ nghèo DTTS cuối năm 2023 còn 23.541 hộ, chiếm tỷ lệ 14,75% (giảm: 8.632 hộ, tỷ lệ giảm 5,11% so với cuối năm 2022).

Trên địa bàn 11 huyện miền núi có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có 4 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 65 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Lũy kế đến nay, trên địa bàn 11 huyện miền núi đã có 64/163 xã (đạt 39,3%), 647 thôn, bản (đạt 35%) được công nhận đạt chuẩn NTM, 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; có 55 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 101 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao (sản phẩm Ống hút tre, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân).

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế của tỉnh và thực hiện đồng thời 3 Chương trình MTQG, trọng tâm là Chương trình 1719 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được các ngành, địa phương quan tâm, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân các huyện miền núi luôn được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giữ ổn định. Các lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình địa phương, trên các tuyến biên giới; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng bào vùng DTTS&MN trong thời gian qua luôn có tư tưởng ổn định, không giao động, làm theo các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác dân tộc năm 2024, đó là: Ban Dân tộc tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Khẩn trương tham mưu tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình, đề án, chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục giải ngân vốn của các dự án, phải ưu tiên giải ngân hết số vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 và vốn năm 2023. Đối với UBND cấp huyện, chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND cấp xã hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình MTQG năm 2023, làm cơ sở để giao kế hoạch chi tiết theo quy định.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS miến núi Thanh Hóa
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 nhiều Công trình đã khởi công xây dựng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các thôn bản vùng DTTS miến núi Thanh Hóa

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc theo đúng kế hoạch đề ra như: chính sách đối với Người có uy tín; đề án điểm, điển hình giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; triển khai nắm bắt, kiểm tra, trao đổi thông tin về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của địa phương bằng nhiều hình thức; tổ chức sơ kết, đánh giá, kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát chính sách dân tộc…

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên tổng kết công tác dân tộc năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

indiansxxx whiteporn.mobi teaching sex videos سكسمحارم parabg.com سكس برفكت سكس شيميل عربى basarabeni.net بتتناك av 女優 ショート ヘア javsite.mobi 解禁 現役バレリーナの人妻 軟体中出し3本番!! 草刈美緒 fucking in public onlyindianpornx.com nepali xx video indianxxxx com freepornmoviestubex.com west indies xnxx きみと歩美 javcensored.mobi キャシー・ヘブン tamil prostitute sex pakistanixxxx.com www.vporn fendom hentai hentai4all.com molokonomi comics صورسكس.عربي tubestur.com بزاز لقاء الخميسي bangladeshi sex movie dudano.mobi boys x video صور سكس متحركه جديده babezporn.com حصان بينيك بنت desi erotic sex shemaleporntrends.com indian sexy vidio tube8tamil tubepatrol.sex 3mov عض بزاز nimila.mobi نيك اخت زوجتى