Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Anh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp cho biết, đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tài chính giao trong chương trình công tác năm 2023 được duyệt, như: Hoàn thiện chính sách pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp họp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đơn vị cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương trong công tác phân bổ dự toán, đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng.

Ngoài các nội dung gắn với việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đã chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý ngân sách nhà nước, hoàn thiện thể chế…

Theo kế hoạch công tác năm 2024, đơn vị xác định mục tiêu tiếp tục nghiên cứu cơ chế chính sách, điều hành dự toán ngân sách nhằm: Đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và giá cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; đổi mới chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện chính sách an sinh xã hội; từng bước góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, bên cạnh việc nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan tới nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, Vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vụ cũng sẽ chủ động phôi hợp với các bộ, ngành chuẩn bị cơ sở dữ liệu để xây dựng dự toán ngân sách năm 2024; phối hợp các bộ ngành xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo chủ động nguồn kinh phí để thực hiện chính sách an sinh xã hội; xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

Phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền, giáo dục phổ biến các cơ chế, chính sách đã ban hành; tuyên truyền, vận động việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước…/.